PDF Drukuj

Przez umow o kredyt konsumencki rozumie si umow, na mocy ktrej przedsibiorca w zakresie swojej dziaalnoci, zwany dalej "kredytodawc", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Umow o kredyt konsumencki bdzie zatem kada Umowa kredytowa zawarta pomidzy przedsibiorc a konsumentem ? czyli osoba fizyczn, w celu bezporednio nie zwizanym z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Umow o kredyt konsumencki bdzie zatem zacigany przez konsumenta kredyt bankowy, kredyt zacignity w Spdzielczej Kasie Oszczdnociowo ? Kredytowej, poyczk zacignita w firmie zajmujcej si udzielaniem poyczek itp.


Konsument, moe, bez podania przyczyny, odstpi od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Odstpienie od umowy o kredyt konsumencki polega zatem na zoeniu pisemnego owiadczenia w terminie przewidzianym ustaw. Owiadczenie takie mona wysa listem poleconym na adres kredytodawcy. Najlepiej jednak nie czeka do ostatniego dnia, gdy na gruncie przepisw ustawy nie jest do koca jasne, czy odstpienie jest skuteczne jeeli zostao wysane w terminie, lecz doszo do kredytodawcy po tym terminie. Jeeli umowa o kredyt konsumencki nie zawieraa informacji o uprawnieniu do odstpienia od umowy, konsument moe odstpi od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstpienia od umowy, nie pniej jednak ni w terminie 3 miesicy od dnia zawarcia umowy.

Kredytodawca obowizany jest przy zawarciu umowy wrczy konsumentowi wzr owiadczenia o odstpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Obowizek ten ma z jednej strony informowa o takim uprawnieniu, z drugiej za uatwia jego wykonanie. W razie spenienia wiadczenia przez kredytodawc przed upywem terminu do odstpienia od umowy odstpienie staje si skuteczne, jeeli wiadczenie zostanie zwrcone kredytodawcy cznie z owiadczeniem o odstpieniu od umowy. Jeeli konsument otrzyma ju kwot kredytu, dla skutecznoci odstpienia konieczny jest zwrot tej kwoty razem z owiadczeniem o odstpieniu. Przed upywem terminu do odstpienia od umowy konsument nie jest zobowizany do spaty kredytu ani zapaty oprocentowania. W razie odstpienia od umowy kredytodawca obowizany jest niezwocznie zwrci poniesione przez konsumenta na rzecz kredytodawcy koszty udzielanego kredytu, z wyjtkiem opaty przygotowawczej oraz pobranych przez kredytodawc opat zwizanych z ustanowieniem zabezpieczenia. Prawo do odstpienia od umowy nie przysuguje konsumentowi w razie zawarcia umowy o kredyt konsumencki przeznaczony na nabycie rzeczy lub prawa, ktrych cena zaley wycznie od ruchu cen na rynku finansowym lub giedowym. W przypadku odstpienia od umowy o kredyt konsumencki, kredytodawca obowizany jest rozliczy si z konsumentem w terminie 14 dni od dnia odstpienia od umowy.


Artyku pochodzi z serwisu powiconego zagadnieniom prawnym: www.eprawnicy.pl