Czym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RSSO)? PDF Drukuj

RRSO jest cile powizane z kredytem konsumenckim i z ustaw o kredycie konsumenckim. Kredyt konsumencki to kredyt lub poyczka, ktrej zasady udzielania reguluje ustawa o kredycie konsumenckim(pobierz tekst ustawy)z 18 lipca 2001 r. (DzU 100/2001, poz. 1081 z pniejszymi zmianami); dla kredytu konsumenckiego okres kredytowania nie moe by krtszy ni trzy miesice, a kwota kredytu nie moe by mniejsza od 500 i nie wiksza od 80 tys. z (lub odpowiednio rwnowarto w walucie obcej).
Pojcie RRSO zostao wprowadzone przez ustawodawc, aby pomc kredytobiorcom we waciwej ocenie caego wachlarza kredytw konsumenckich oferowanych przez banki.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zwana w skrcie RRSO, to w istocie wskanik majcy charakteryzowa kredyt - jest to wyraony w procentach cakowity koszt kredytu uwzgldniajcy wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opaty), ktre konsument jest zobowizany zapaci za kredyt, jak rwnie zmian wartoci pienidza w czasie.

RRSO jest wyliczana indywidualnie dla kadego kredytu w zalenoci od jego wartoci, daty udzielenia i czasu spaty oraz kosztw kredytu ponoszonych przez kredytobiorc. Wbrew powszechnej opinii, RRSO nie stanowi sumy oprocentowania nominalnego i prowizji bankowej. W przypadku kredytu ze stosunkowo wysok prowizj, wyduenie okresu kredytowania wpywa na obnienie RRSO.

Zgodnie z Ustaw o kredycie konsumenckim banki maj wymg podawania informacji o RRSO w ofertach i reklamach dotyczcych kredytu konsumenckiego, w przypadku umieszczania w nich informacji o jego koszcie. W przypadku umw o kredyt konsumencki oprcz RRSO, banki musz podawa rwnie informacj o cakowitym koszcie kredytu.

To uatwia porwnywanie ofert, gdy np. mamy do wyboru dwa banki. Jeli nie mamy czasu lub ochoty porwnywa tabel odsetek, opat i prowizji - po prostu naley sprawdi RRSO obu.

Wzr obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:gdzie:

K - numer kolejnej wypaty raty kredytu,
K' - numer kolejnej spaty kredytu lub kosztw,
AK - kwot wypaty raty kredytu ?K?,
A`K` - kwot spaty kredytu lub kosztw ?K` ?,
m - numer ostatniej wypaty raty kredytu,
m` numer ostatniej spaty kredytu lub kosztw,
tK - okres, wyraony w latach lub uamkach lat, midzy pierwsz wypat i kolejnymi wypatami, poczwszy od 2 do wypaty ?m?,
tK` - okres, wyraony w latach lub uamkach lat, midzy pierwsz wypat kredytu i kolejnymi spatami kredytu lub kosztw, poczwszy od 1 do spaty ?m` ?,
i - rzeczywist roczn stop oprocentowania.

W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjmuje si nastpujce zaoenia:

1) kwoty wypacane i spacane przez strony umowy o kredyt konsumencki nie musz by rwne, ani nie musz by pacone w rwnych odstpach czasu,
2) dat pocztkow bdzie data pierwszej wypaty raty kredytu,
3) odstpy czasu midzy datami uywanymi w obliczeniach wyraone bd w latach lub w uamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestpnych 366 dni,
4) wynik oblicze podaje si z dokadnoci do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeeli cyfra wystpujca po wybranym przez obliczajcego miejscu po przecinku jest mniejsza ni 5, cyfr t pomija si, za gdy jest wiksza albo rwna 5, cyfr poprzedzajc zwiksza si o 1.

Obliczanie rocznej stopy procentowej na podstawie kalendarza (1 rok = 365 dni, lub 366 dni w przypadku lat przestpnych). Przykady oblicze:

1) kwota poyczki: S = 1000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r.; spata jednorazowa w wysokoci 1200 euro dokonana w dniu 1 lipca 1995 r., tzn. w 1 1/2 roku lub 546 dni (365 + 181) od dnia poyczki; rwnanie przybiera posta:

Powysz liczb zaokrgla si do 13% (lub do 12,96% w przypadku dokadnoci do dwch miejsc po przecinku),

2) kwota poyczki wynosi S = 1000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r., lecz poyczkodawca zatrzymuje 50 euro na koszty administracyjne, a wic kwota poyczki wynosi w rzeczywistoci 950 euro; spata w wysokoci 1200 euro, jak w przykadzie pierwszym, dokonana zostaje w dniu 1 lipca 1995 r.; rwnanie przybiera posta:i = 0,169026
powysz liczb zaokrgla si do 16,9%,

3) kwota poyczki wynosi 1000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r.; spata w dwch rwnych ratach po 600 euro kada, patnych po roku i po dwch latach od dnia wypaty poyczki; rwnanie przybiera posta:rozwizanie algebraiczne daje i = 0,1306623, co zaokrgla si do 13% (lub 13,07% w przypadku dokadnoci do dwch miejsc po przecinku),

4) kwota poyczki wynosi 1000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r., za raty spacone przez poyczkobiorc wynosz:

po 3 miesicach (0,25 roku lub 90 dni) - 272 euro;
po 6 miesicach (0,5 roku lub 181 dni) - 272 euro;
po 12 miesicach (1 rok lub 365 dni) - 544 euro;
_______
ogem 1088 euro

rwnanie przybiera posta:
rwnanie pozwala na obliczenie ?i? drog kolejnych przyblie; wynik wynosi i = 0,13226, co zaokrgla si do 13,2% (lub 13,23% w przypadku dokadnoci do dwch miejsc po przecinku).


Jeli jednak kto nie ma ochoty na samodzielne rachunki, moe skorzysta ze specjalnego KALKULATORA RZECZYWISTEJ ROCZNEJ STOPY OPROCENTOWANIA.